پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د زبور شريف نه يو څو غوره کړې شوی زبورونه

په ډرامائی انداز کښې د غوره کړې شوی زبور شريف لوستننه. مختلف آوازونه اؤ يوه ښکلې موسيقی دې نشرياتو  له رنګ ورکوی.

په ډرامائی انداز کښې د غوره کړې شوی زبور شريف لوستننه. مختلف آوازونه اؤ يوه ښکلې موسيقی دې نشرياتو له رنګ ورکوی.