تعليم

خپل بائبل مقدس، کاپی او قلم راواخلۍ او راځئ چې دَ خپل استاذ سره خبری اتری اوکړو او دَ هغوۍ نه زده کړه وکړو. په دې حصه کښې تاسو ته دَ پروګرامونو داسې سلسلې ميلاويږی په کومو کښې چې تاسو دَ عيسی' مسيح په حقله زده کړه کولے شئ.