پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د مينے سُورے

په دی پروګرام کښې به تاسو آورئ چې تاسو څنګه د خپلی ښځې او بچو سره يو خوشخاله ژوند تيرولے شۍ. او کله چې خاوند د کار نه واپس راشې نو د هغه زړه به څنګه د خوشخالۍ نه ډک شې. د مينې، محبت او د خوشحالۍ جذبه به ستاسو په تعلقاتو کښې مضبوطيا راولی، خو د دې له پاره به د سخت محنت ضرورت وی. 
ډېره موده مخکښې حضرت سليمان ليکلې دې چې <P>
 ٫٫په عقلمندئ سره کور جو‌‌ړيږې او په هوښيارتيا سره قائم پاتي کيدي شې او د علم په وسيله کوټې د ښکلې او قيمتی مال نه روښانه کولي شې٬٬.<P>
 د خدائ کلام د حکمت د خبرو نه ډک دي. د خدائ د کلام په ذريعه ستاسو په ژوند کښې خوشخالې راتلے شې

په دی پروګرام کښې به تاسو آورئ چې تاسو څنګه د خپلی ښځې او بچو سره يو خوشخاله ژوند تيرولے شۍ. او کله چې خاوند د کار نه واپس راشې نو د هغه زړه به څنګه د خوشخالۍ نه ډک شې. د مينې، محبت او د خوشحالۍ جذبه به ستاسو په تعلقاتو کښې مضبوطيا راولی، خو د دې له پاره به د سخت محنت ضرورت وی. ډېره موده مخکښې حضرت سليمان ليکلې دې چې

٫٫په عقلمندئ سره کور جو‌‌ړيږې او په هوښيارتيا سره قائم پاتي کيدي شې او د علم په وسيله کوټې د ښکلې او قيمتی مال نه روښانه کولي شې٬٬.

د خدائ کلام د حکمت د خبرو نه ډک دي. د خدائ د کلام په ذريعه ستاسو په ژوند کښې خوشخالې راتلے شې