پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

دَ کاميابئ له پاره بنيادونه ( دَ مشرولئ دَ پاره اصول )

په دې سلسله کښې به مونږ تاسو ته “دَ کاميابئ دَ پاره اصول” په نوم باندې پروګرامونه وړاندې کوؤ. په دې پروګرامونو کښې به مونږ تاسو ته دَ کردار دَ ترقئ په باره کښې خبرې اترې کوو. مونږ په خپل ملک کښې دَ ترقئ په باره کښې ډير څۀ اؤرو. مونږ له دَ معاشى ترقئ، سياسى ترقئ اؤ دَ تعليم دَ ترقئ ضرورت دے. خو دَ ذاتى ترقئ په باره کښې مو څۀ خيال دے؟ يا مونږ په دې طريقه هم وئيلے شو، چې دَ انسانى ترقئ په باره کښې مو څۀ خيال دے؟ څنګه مونږ خپلو ذهنونو اؤ کردار له وده ورکولے شو چې نور هم ښۀ ژوند تير کړو اؤ دَ ملک يو ښۀ اوسيدونکے جوړ شو؟
دا خبرې اترې به زمونږ په ذاتى اؤ انسانى ترقئ کښې وده کوى. مونږ دَ ژوندون دَ پاره دَ خدائ پاک اصولو ته ګورو لکه څنګه چې دَ سليمان دَ مثالونو په کتاب کښې ښودلے شوى دى. په هر يو پروګرام کښې به دَ مثالونو دَ کتاب نه يو څو خاص مثالونه ښودلے کيږى. مونږ به دَ دغه مثالونو اهميت په باره کښې خبرې کوو، اؤ دا به مونږ څنګه په خپل روز مره ژوند کښې استعمالوو؟

په دې سلسله کښې به مونږ تاسو ته “دَ کاميابئ دَ پاره اصول” په نوم باندې پروګرامونه وړاندې کوؤ. په دې پروګرامونو کښې به مونږ تاسو ته دَ کردار دَ ترقئ په باره کښې خبرې اترې کوو. مونږ په خپل ملک کښې دَ ترقئ په باره کښې ډير څۀ اؤرو. مونږ له دَ معاشى ترقئ، سياسى ترقئ اؤ دَ تعليم دَ ترقئ ضرورت دے. خو دَ ذاتى ترقئ په باره کښې مو څۀ خيال دے؟ يا مونږ په دې طريقه هم وئيلے شو، چې دَ انسانى ترقئ په باره کښې مو څۀ خيال دے؟ څنګه مونږ خپلو ذهنونو اؤ کردار له وده ورکولے شو چې نور هم ښۀ ژوند تير کړو اؤ دَ ملک يو ښۀ اوسيدونکے جوړ شو؟ دا خبرې اترې به زمونږ په ذاتى اؤ انسانى ترقئ کښې وده کوى. مونږ دَ ژوندون دَ پاره دَ خدائ پاک اصولو ته ګورو لکه څنګه چې دَ سليمان دَ مثالونو په کتاب کښې ښودلے شوى دى. په هر يو پروګرام کښې به دَ مثالونو دَ کتاب نه يو څو خاص مثالونه ښودلے کيږى. مونږ به دَ دغه مثالونو اهميت په باره کښې خبرې کوو، اؤ دا به مونږ څنګه په خپل روز مره ژوند کښې استعمالوو؟