پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

يوه نوې لار

دَ نوې لار په نوم دې پروګرامونو سلسله کښې به تاسو دَ دوؤ ملګرو نه دَ ژوند دَ مختلفو حالاتو يا موضوعاتو په باره کښې د کلى ماحول کښې خبرې اترې اؤرئ. چې کله هم هغوئ يو بل سره ملاويږى نو په ځائ دَ دې چې هغوئ خلقو پسې بد رد ووائى، يا دَ خلقو په سر غيبت وکړى، هغوئ يو بل نه دَ کتاب مقدس په رڼا کښې دَ مختلفو مسئلو دَ حل په حقله ازدکړه کوى. اؤ خاص طور باندې په دې پروګرامونو کښې چې کوم ايماندار ورور دے نو په ځائ دَ دې چې هغه دَ بل ملګرى په خبرو اترو کښې شامل شى، هغه دَ هغۀ اصلاح کوى اؤ دَ معافئ اؤ بخښنې درس ورکوى.

دَ نوې لار په نوم دې پروګرامونو سلسله کښې به تاسو دَ دوؤ ملګرو نه دَ ژوند دَ مختلفو حالاتو يا موضوعاتو په باره کښې د کلى ماحول کښې خبرې اترې اؤرئ. چې کله هم هغوئ يو بل سره ملاويږى نو په ځائ دَ دې چې هغوئ خلقو پسې بد رد ووائى، يا دَ خلقو په سر غيبت وکړى، هغوئ يو بل نه دَ کتاب مقدس په رڼا کښې دَ مختلفو مسئلو دَ حل په حقله ازدکړه کوى. اؤ خاص طور باندې په دې پروګرامونو کښې چې کوم ايماندار ورور دے نو په ځائ دَ دې چې هغه دَ بل ملګرى په خبرو اترو کښې شامل شى، هغه دَ هغۀ اصلاح کوى اؤ دَ معافئ اؤ بخښنې درس ورکوى.