پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

د ژوند مقصد

زما خوږو ملګرو زمونږ د پروګرامونو په دې سلسله کښې به تاسو اورئ چې د انسان په پيدا کولو کښې د خدائ پاک څۀ مقصد اؤ منصوبه وه. اؤ په دې پروګرامونو کښې به تاسو دا هم اورئ چې زمونږ د ژوند څۀ مقصد دے اؤ مونږ د خپل ژوند مقصد اؤ د خدائ پاک رضا څنګه حاصلولے شو؟  نو زما خوږو ملګرو د دې ټولو سوالونو جوابونو معلومولو کښې زمونږ دا پروګرامونه به ستاسو ډيره مرسته وکړى.

زما خوږو ملګرو زمونږ د پروګرامونو په دې سلسله کښې به تاسو اورئ چې د انسان په پيدا کولو کښې د خدائ پاک څۀ مقصد اؤ منصوبه وه. اؤ په دې پروګرامونو کښې به تاسو دا هم اورئ چې زمونږ د ژوند څۀ مقصد دے اؤ مونږ د خپل ژوند مقصد اؤ د خدائ پاک رضا څنګه حاصلولے شو؟ نو زما خوږو ملګرو د دې ټولو سوالونو جوابونو معلومولو کښې زمونږ دا پروګرامونه به ستاسو ډيره مرسته وکړى.