پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

بختور څوک دی ؟

بختور دی هغوئ چه د روح غريبان دی ځکه چه د آسمان بادشاهی د هغوئ ده.<br>
بختور دی هغوئ چه غمژن دی، هغوئ به تسلی ومومی.<br>
بختور دی هغوئ چه حليمان دی ځکه چه دوئ به د مزکې وارثان شی.<br>
 بختور دی هغوئ چه د صداقت وږی تږی دی، دوئ به ماړۀ کړے شی.<br>
 بختور دی هغوئ چه رحم کوی، په هغوئ به رحم وکړ ے شی.<br>
 بختور دی هغوئ چه زړونه ئے پاک دی، هغوئ به د خدائے ديدن وکړی.<br>
 بختور دی د امن راوستونکی ، خدائے به هغوئ ته خپل زامن ووائي.<br>
 بختور دی هغوئ چه د خدائے د رضا د پاره ربړولې کيږی، د آسمان بادشاهی د هغوئ ده.<br>
 تاسو بختور يئ چه زما د پاره په ځان ملامتے، سختے زحمتے تيروئ آؤ د خلقو قسم قسم دروغژنے بدے خبرے زغمئ. داهر  څۀ تاسو په خوشحالئ آؤ روڼ تندی وزغمئ ځکه چه په آسمان کښې ستاسو د پاره لوئے آجر دے.

بختور دی هغوئ چه د روح غريبان دی ځکه چه د آسمان بادشاهی د هغوئ ده.
بختور دی هغوئ چه غمژن دی، هغوئ به تسلی ومومی.
بختور دی هغوئ چه حليمان دی ځکه چه دوئ به د مزکې وارثان شی.
بختور دی هغوئ چه د صداقت وږی تږی دی، دوئ به ماړۀ کړے شی.
بختور دی هغوئ چه رحم کوی، په هغوئ به رحم وکړ ے شی.
بختور دی هغوئ چه زړونه ئے پاک دی، هغوئ به د خدائے ديدن وکړی.
بختور دی د امن راوستونکی ، خدائے به هغوئ ته خپل زامن ووائي.
بختور دی هغوئ چه د خدائے د رضا د پاره ربړولې کيږی، د آسمان بادشاهی د هغوئ ده.
تاسو بختور يئ چه زما د پاره په ځان ملامتے، سختے زحمتے تيروئ آؤ د خلقو قسم قسم دروغژنے بدے خبرے زغمئ. داهر څۀ تاسو په خوشحالئ آؤ روڼ تندی وزغمئ ځکه چه په آسمان کښې ستاسو د پاره لوئے آجر دے.

 • بختور دی هغوئ چه د روح غريبان دی ځکه چه د آسمان بادشاهی د هغوئ ده

 • بختور دی هغوئ چه غمژن دی، هغوئ به تسلی ومومی

 • بختور دی هغوئ چه حليمان دی ځکه چه دوئ به د مزکې وارثان شی

 • بختور دی هغوئ چه د صداقت وږی تږی دی، دوئ به ماړۀ کړے شی

 • بختور دی هغوئ چه رحم کوی، په هغوئ به رحم وکړ ے شی

 • بختور دی هغوئ چه زړونه ئے پاک دی، هغوئ به د خدائے ديدن وکړی

 • بختور دی د امن راوستونکی ، خدائے به هغوئ ته خپل زامن ووائي

 • بختور دی هغوئ چه د خدائے د رضا د پاره ربړولې کيږی، د آسمان بادشاهی د هغوئ ده

 • تاسو بختور يئ چه زما د پاره په ځان ملامتے، سختے زحمتے تيروئ آؤ د خلقو قسم قسم دروغژنے بدے خبرے زغمئ. داهر څۀ تاسو په خوشحالئ آؤ روڼ تندی وزغمئ ځکه چه په آسمان کښې ستاسو د پاره لوئے آجر دے