پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

صحت مند ژوند

دَ پروګرامونو په دې سلسله کښې مونږ دَ خپلو خوږو وروڼو اؤ خويندو دَ پاره داسې پروګرامونه وړاندې کوؤ دَ کومو په وسيله چې مونږ دَ هغوئ مرسته کول غواړو چې دَ خپلو ناروغو يا دَ خپلو ماشومانو دَ ناروغو په وخت کله چې هغوئ ډاکټر له نۀ شى تلے، نو څنګه دَ دې پروګرامونو نه مدد يا مرسته ترلاسه کولے شى. اؤ څنګه دَ خپلو ناروغو يا بيمارو نه خپل ځانونه بچ ساتلے شى.

دَ پروګرامونو په دې سلسله کښې مونږ دَ خپلو خوږو وروڼو اؤ خويندو دَ پاره داسې پروګرامونه وړاندې کوؤ دَ کومو په وسيله چې مونږ دَ هغوئ مرسته کول غواړو چې دَ خپلو ناروغو يا دَ خپلو ماشومانو دَ ناروغو په وخت کله چې هغوئ ډاکټر له نۀ شى تلے، نو څنګه دَ دې پروګرامونو نه مدد يا مرسته ترلاسه کولے شى. اؤ څنګه دَ خپلو ناروغو يا بيمارو نه خپل ځانونه بچ ساتلے شى.