پښتو رېډېو – د مینې پعام

 

دَ صداقت لار

دَ "صداقت لار" پروګرامونو سلسله کښې سل پروګرامونه دى، کوم چې ډير ساده انداز سره پيش کړے شوى دى، اؤ دا دَ اَزل نه دَ بنى آدم دَ پاره دَ الله تعالٰى دَ منصوبې څرګندونه کوى. په دې کښې به تاسو په ترتيب سره دَ کتاب مقدس قيصئ اؤرئ چې دَ پيدايښت نه شروع کيږى اؤ په نوې لوظنامه کښې دَ عيسىٰ مسيح دَ ژوند، مرګ اؤ بيا راژوندى کيدو پورې دى.

دَ "صداقت لار" پروګرامونو سلسله کښې سل پروګرامونه دى، کوم چې ډير ساده انداز سره پيش کړے شوى دى، اؤ دا دَ اَزل نه دَ بنى آدم دَ پاره دَ الله تعالٰى دَ منصوبې څرګندونه کوى. په دې کښې به تاسو په ترتيب سره دَ کتاب مقدس قيصئ اؤرئ چې دَ پيدايښت نه شروع کيږى اؤ په نوې لوظنامه کښې دَ عيسىٰ مسيح دَ ژوند، مرګ اؤ بيا راژوندى کيدو پورې دى.